درست لحظه ای که یک قدم از پایین به بالا بر میدارید ، اثر بخشی شما بستگی به توانایی هایتان دارد تا از طریق واژه ای گفتاری و نوشتاری به دیگران برسد

پیتر دارکر