جوری عصباتی شدم که مکان و زمان رو فراموش کرئم آخرش از همه بدتر خودم خراب شدن خراب 

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

چه کنم؟

کمک؟

؟؟؟؟

؟؟؟

؟؟

؟