ای خدا بازم امروز دیر بیدار شدم گریه

باید به خودم یه تلنگری بزنم با این وضع نصف وقت مفید رو خوابم.

صبح زود از هفت صبح تا یازده بهترین زمان مطالعه برای من هستش اما من خیلی همت میکنم تازه ۹ از خواب بیدار میشم امروز ساعت یازده و نیم تازه شروع کردم درس خوندن و تعجب نداره بازم خوابم میاد اینقدر خوابیدم خسته شدم .

باید یه فکری یه ایده ای پیدا کنم اینطوری نمیشه ادامه داد .

یه ایده یه فکر 

کمک

..........