بعد مدت ها خواستیم چای ساز رو راه بندازیم همیشه چای گرم و تازه باشه

اولین چای که دم کشیدن به زور نصف لیوان رو خوردممهر شده

 بقیه حیف شد ریختیم دور اخم

                                 فکر کنم فلاکس بهترین گزینه باشه فعلاخنده